Aktuálně …

Zápis do MŠ pro školní rok 2018 – 2019

Zápis proběhne 10. 5. 2018 

od 8  do 16 hodin v MŠ

 

Žádost o přijetí si mohou zájemci vyzvednout na naší MŠ již od 2.5.2018 denně od 8 do 15 hodin.
Tuto vyplněnou žádost a evidenční list potvrzený pediatrem je nutné přinést v den zápisu, tedy 10.5.2018, kde obdržíte registrační číslo a všechny další informace ohledně možného nástupu do mateřské školy.

 

 

Kritéria pro přijímání dětí k  předškolnímu vzdělávání:

 • Kriteria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Rafík, podle kterých bude postupováno při rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok v případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu počtu dětí ve třídách mateřské školy.
 • Organizace předškolního vzdělávání je stanovena v ust. § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Vzdělávání je založeno na zásadách rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělávání. K předškolnímu vzdělávání a ke školským službám jsou přijímány v souladu s ust. § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona děti cizinců z ostatních zemí, pokud mají právo pobytu na území České republiky na dobu delší než 90 dnů, popřípadě pokud jsou osobami oprávněnými pobývat na území České republiky za účelem výzkumu, azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo osobami požívajícími dočasné ochrany, pokud prokáží oprávněnost svého pobytu dokladem. 
 • Děti jsou přijímány postupně dle níže uvedených kritérií. Z níže uvedených kritérií plyne, že jsou přednostně přijímány děti v souladu se zákonem č. 561/2000 Sb..
 • Děti mohou být přijaty k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku pokud to kapacita MŠ umožňuje.

 

Kritéria  pro přijímání dětí k  předškolnímu vzdělávání:

 • Děti s povinným školním vzděláváním podle § 34a školského zákona a děti s odloženou školní docházkou, s místem trvalého pobytu (v případě cizince místem pobytu), tedy děti 5(6) leté nejpozději dne 31. 8. v kalendářním roce, ve kterém zápis probíhá.
 • Děti splňující očkování dle § 50 zákona č.258/2000Sb., O ochraně zdraví.

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů), s výjimkou dětí, pro které je od 1. 9. 2018 předškolní vzdělávání povinné.

 • Děti, jejichž rodiče projeví zájem o základní vzdělávání na ZŠ Dr. E. Beneše.
 • Děti, které mají již v MŠ sourozence.
 • Děti, které se zúčastnily zápisu v loňském roce a nebyly pro kapacitu přijaty.
 • Děti 3leté, s místem trvalého pobytu (v případě cizince místem pobytu), tedy děti 3leté nejpozději dne 31. 8. v kalendářním roce, ve kterém zápis probíhá.

-nárok na přednostní přijetí od 1. 9. 2018 § 34 odst. 3 školského zákona

 • Děti 2leté, s místem trvalého pobytu (v případě cizince místem pobytu), tedy děti 2leté nejpozději dne 31. 8. v kalendářním roce, ve kterém zápis probíhá.

                         -nárok na přednostní přijetí od 1. 9. 2020 § 34 odst. 3 školského zákona

Děti jsou přijímány na zkušební dobu 3 měsíců, která slouží k ověření schopnosti přizpůsobit se podmínkám mateřské školy podle § 34odst. 3 zákona 561/2004 Sb.

 Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka a vedoucí učitelka mateřské školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií, ostatní žádosti budou posuzovány individuálně podle závažnosti.

 

 

 

Motto: "Chci i s tebou být sám sebou."