Aktuálně …

Vážení rodiče,
věnujte prosím pozornost uvedeným provozním informacím a opatřením vzhledem ke covid -19, které jsme přijali na základě Metodického pokynu MŠMT a čekají nás od 1. září 2020.

Prosíme, připravte sebe i své děti na novou situaci a podmínky provozu školy, ať to společně v pohodě zvládneme  🙂

Mateřská škola  škola bude v provozu za přísných hygienických podmínek tak, aby bylo ochráněno především zdraví dětí a zároveň zaměstnanců. Pravidla hygienických a protiepidemických opatření vycházejí z metodiky MŠMT ČR pod názvem „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID –19“. Provoz MŠ  bude  upraven  dle  doporučení  MŠMT a v  částech  týkajících  se  hygienických  a protiepidemických  opatření  a  tzv.  semaforu  pro  oblast  školství  se  bude  řídit  podklady  Ministerstva zdravotnictví (MZd), popřípadě podněty KHS  s ohledem na aktuální situaci a nová opatření.

Školní rok bude zahájen v plném rozsahu a v souladu se školskými právními předpisy 1.9. 2020, provoz školky nezměněn – od 6 do 16 hodin.

Od zákonných zástupců dětí se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

Děti nemusí nosit roušku (pokud nebude vyhlášeno KHS jinak).

Pohyb dětí a jejich doprovodu před vstupem do MŠ organizuje škola podle těchto principů:

  • minimalizovat velké shromažďování osob před MŠ,
  • při příchodu ke vchodu do budovy dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti),
  • všechny dospělé osoby v prostorách MŠ budou mít ochranu dýchacích cest (v úpravách dle platného nařízení)

Vstup do budovy mateřské školy

  • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do mateřské školy vstoupit.
  • Vstup do budovy mateřské školy je umožněn  s maximálně dvěmi  doprovázejícími osobami.
  • Bezprostředně po vstupu do MŠ provede doprovázející osoba dezinfekci rukou (připraveno u  vchodových dveří).
  • Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každé dítě důkladně umýt ruce vodou a tekutým dezinfekčním mýdlem. Doprovázející osoba následně předá dítě učitelce ve třídě a neprodleně opustí budovu MŠ.
  • V případě, že dítě náhle onemocní a nebylo možné odhlásit stravu na daný den, může si zákonný zástupce jídlo vyzvednout do jídlonosiče přímo v kuchyni (vstup bočním vchodem) v čase od 12 do 12.15 hodin.

 

Motto: "Chci i s tebou být sám sebou."