Aktuálně …

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2022 – 2023

ve čtvrtek 5. 5. 2022  od 8 do 15 hodin v budově mateřské školy  RAFÍK

Při  zápisu je nutné přinést: 

 • Žádost o přijetí (vyplněný formulář podepsaný zákonnými zástupci)
 • Evidenční list dítěte (vyplněný, podepsaný zákonnými zástupci a potvrzený od vašeho dětského lékaře)
 • Rodný list dítěte ( pouze k nahlédnutí-kontrola údajů)
 • Soudní rozhodnutí (např. svěření dítěte do péče matky či otce, střídavá péče, pěstounská péče apod.)

Požadované dokumenty k vyplnění si můžete stáhnout zde:

Evidenční list dítěte v MŠ

Žádost o přijetí 2022-23

nebo vyzvednout v přímo v mateřské škole od

         25. 4. 2022 vždy mezi 8 a 15 hodinou

Pokud se zákonný zástupce nemůže zápisu zúčastnit osobně, může pověřit plnou mocí jinou osobu.

Přítomnost dítěte u zápisu není podmínkou.

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka ZŠ a MŠ podle §165 odstavec 2a zákona 561/2004 Sb. ve smyslu § 34 téhož zákona a ve správním řízení vystavuje rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte.

Mateřská škola vydá rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů u složitějších případů. Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem-bude zveřejněno  zde na webových stránkách.

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů) – povinné očkování, s výjimkou dětí, pro které je od     1. 9. 2017 předškolní vzdělávání povinné.

Kriteria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Rafík, podle kterých bude postupováno při rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok v případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu počtu dětí ve třídách mateřské školy:

 1. Děti s povinným předškolním vzděláváním podle § 34a školského zákona a děti s odloženou školní docházkou, s místem trvalého pobytu (v případě cizince místem pobytu) ve městě Bohumín a ve spádových obcích, tedy děti 5(6) leté nejpozději dne 31. 8. v kalendářním roce, ve kterém zápis probíhá.

-nárok na přednostní přijetí od 1. 9. 2017 § 34 odst. 3 školského zákona

 1. Děti 4leté, s místem trvalého pobytu (v případě cizince místem pobytu) ve městě Bohumín a ve spádových obcích, tedy děti 4leté nejpozději dne 31. 8. v kalendářním roce, ve kterém zápis probíhá.

-nárok na přednostní přijetí od 1. 9. 2017 § 34 odst. 3 školského zákona

 V případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu MŠ, budou přednostně přijaty:

 • Děti, jejichž rodiče projeví zájem o základní vzdělávání na ZŠ Dr. E. Beneše.
 • Děti, které mají již v MŠ sourozence.
 • Děti, které se zúčastnily zápisu v loňském roce a nebyly pro kapacitu přijaty.

3. Děti 3leté, s místem trvalého pobytu (v případě cizince místem pobytu) ve městě Bohumín a ve spádových obcích, tedy děti 3leté nejpozději dne 31. 8. v kalendářním roce, ve kterém zápis probíhá.

-nárok na přednostní přijetí od 1. 9. 2018 § 34 odst. 3 školského zákona

V případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu MŠ, budou přednostně přijaty:

 • Děti, jejichž rodiče projeví zájem o základní vzdělávání na ZŠ Dr. E. Beneše.
 • Děti, které mají již v MŠ sourozence.
 • Děti, které se zúčastnily zápisu v loňském roce a nebyly pro kapacitu přijaty.
 1. Děti 2leté, s místem trvalého pobytu (v případě cizince místem pobytu) ve městě Bohumín a ve spádových obcích, které dovrší tří let do 31. 12. v kalendářním roce, ve kterém zápis probíhá.
 2. Děti 2leté, s místem trvalého pobytu (v případě cizince místem pobytu) ve městě Bohumín a ve spádových obcích, které dovrší tří let po 31. 12. v kalendářním roce, ve kterém zápis probíhá.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motto: "Chci i s tebou být sám sebou."