Zápis dětí na šk. rok 2023-2024

    4. 5. 2023 od 8 do 15 hodin

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podává zákonný zástupce OSOBNĚ  v MŠ. Pokud se zákonný zástupce nemůže zápisu zúčastnit osobně, může pověřit plnou mocí jinou osobu. Přítomnost dítěte u zápisu není podmínkou.

Formulář – „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“      si mohou rodiče vyzvednout předem v mateřské škole od  pondělí 24. 4. do dne zápisu, vždy od 8 do 15 hodin.

Od pondělí 24. 4. bude tento formulář také dostupný zde na webových stránkách ke stažení.

Při  zápisu je nutné doložit: 

 • Žádost o přijetí (vyplněný formulář podepsaný zákonnými zástupci a potvrzený pediatrem o řádném očkování)
 • Rodný list dítěte (k nahlédnutí -kopie není potřeba)
 • Soudní rozhodnutí (např. svěření dítěte do péče matky či otce, střídavá péče, pěstounská péče apod.)
Při převzetí žádosti v mateřské škole budou zákonní zástupci seznámeni s dalším postupem.

V případě neúplné žádosti bude zákonný zástupce vyzván k doplnění údajů v dohodnutém termínu. Pokud zákonný zástupce neodstraní závady, k jejichž odstranění byl vyzván, bude správní řízení usnesením zastaveno.

Zákonný zástupce je povinen pravdivě a ihned v přijímacím řízení informovat o zdravotním stavu a zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání  (např. dítě bere léky, je v péči specialisty,má dietu,alergii,…) Děti, které potřebují zvláštní stravování – dieta, můžeme přijmout až po dohodě s vedoucí školní jídelny ZŠ ČSA  (jiný právní subjekt).

Nerozhoduje pořadí podání žádosti, ale pouze popsaná kritéria (viz. níže).

Rozhodnutí o přijetí – nepřijetí dítěte

Mateřská škola vydá rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů u složitějších případů. Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem-bude zveřejněno na webových stránkách MŠ a také vyvěšeno na dveřích MŠ.

Rozhodnutí o nepřijetí se doručuje zákonnému zástupci písemně nebo je možné osobní převzetí. Spádová mateřská škola musí přijmout přednostně děti ze svého školského obvodu, pro které je předškolní vzdělání povinné nebo mají přednostní právo na přijetí.

Kritéria pro přijímání dětí k  předškolnímu vzdělávání:

 • Kriteria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Rafík, podle kterých bude postupováno při rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok v případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu počtu dětí ve třídách mateřské školy.
 • Organizace předškolního vzdělávání je stanovena v ust.  34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Vzdělávání je založeno na zásadách rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělávání. K předškolnímu vzdělávání a ke školským službám jsou přijímány v souladu s ust. § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona děti cizinců z ostatních zemí, pokud mají právo pobytu na území České republiky na dobu delší než 90 dnů, popřípadě pokud jsou osobami oprávněnými pobývat na území České republiky za účelem výzkumu, azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo osobami požívajícími dočasné ochrany, pokud prokáží oprávněnost svého pobytu dokladem.
 • Děti jsou přijímány postupnědleníže uvedených kritérií.  Z níže uvedených kritérií plyne, že jsou přednostně přijímány děti v souladu se zákonem č. 561/2000 Sb..
 • Děti mohou být přijaty k předškolnímu vzděláváníi v průběhu školního roku pokud to kapacita MŠ umožňuje.

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů) – povinné očkování, s výjimkou dětí, pro které je od 1. 9. 2017 předškolní vzdělávání povinné.

Děti budou přijímány v tomto pořadí:            

 1. Děti s povinným předškolním vzděláváním podle § 34a školského zákona a děti s odloženou školní docházkou, s místem trvalého pobytu (v případě cizince místem pobytu) ve městě Bohumín a ve spádových obcích, tedy děti 5(6) leté nejpozději dne 31. 8. v kalendářním roce, ve kterém zápis probíhá.

-nárok na přednostní přijetí od 1. 9. 2017 § 34 odst. 3 školského zákona

 1. Děti 4leté, s místem trvalého pobytu (v případě cizince místem pobytu) ve městě Bohumín a ve spádových obcích, tedy děti 4leté nejpozději dne 31. 8. v kalendářním roce, ve kterém zápis probíhá.

-nárok na přednostní přijetí od 1. 9. 2017 § 34 odst. 3 školského zákona

V případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu MŠ, budou přednostně přijaty:

 • Děti, jejichž rodiče projeví zájem o základní vzdělávání na ZŠ Dr. E. Beneše.
 • Děti, které mají již v MŠ sourozence.
 • Děti, které se zúčastnily zápisu v loňském roce a nebyly pro kapacitu přijaty.
 1. 3. Děti 3leté, s místem trvalého pobytu (v případě cizince místem pobytu) ve městě Bohumín a ve spádových obcích, tedy děti 3leté nejpozději dne 31. 8. v kalendářním roce, ve kterém zápis probíhá.

-nárok na přednostní přijetí od 1. 9. 2018 § 34 odst. 3 školského zákona

V případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu MŠ, budou přednostně přijaty:

 • Děti, jejichž rodiče projeví zájem o základní vzdělávání na ZŠ Dr. E. Beneše.
 • Děti, které mají již v MŠ sourozence.
 • Děti, které se zúčastnily zápisu v loňském roce a nebyly pro kapacitu přijaty.
 1. Děti 2leté, s místem trvalého pobytu (v případě cizince místem pobytu) ve městě Bohumín a ve spádových obcích, které dovrší tří let do 31. 12. v kalendářním roce, ve kterém zápis probíhá.
 2. Děti 2leté, s místem trvalého pobytu (v případě cizince místem pobytu) ve městě Bohumín a ve spádových obcích, které dovrší tří let po 31. 12. v kalendářním roce, ve kterém zápis probíhá.

Děti jsou přijímány na zkušební dobu 3 měsíců, která slouží k ověření schopnosti přizpůsobit se podmínkám mateřské školy podle § 34odst. 3 zákona 561/2004 Sb.

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka a vedoucí učitelka mateřské školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií, ostatní žádosti budou posuzovány individuálně podle závažnosti.

 

 

 

 

 

 

Motto: "Chci i s tebou být sám sebou."