Zápis dětí na šk. rok 2023-2024

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte si vyzvedněte dne:

        24. 5. 2023 od 8 do 15 hodin na MŠ RAFÍK

Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace

přijala pro školní rok 2023- 2024 k předškolnímu vzdělávání na MŠ RAFÍK děti evidované pod těmito registračními čísly:


2/23 Přijímá se od 1.9.2023
3/23 Přijímá se od 1.9.2023
5/23 Přijímá se od 1.9.2023
7/23 Přijímá se od 1.9.2023
10/23 Přijímá se od 1.9.2023
13/23 Přijímá se od 1.9.2023
15/23 Přijímá se od 1.9.2023
16/23 Přijímá se od 1.9.2023
18/23 Přijímá se od 1.9.2023
20/23 Přijímá se od 1.9.2023
22/23 Přijímá se od 1.9.2023
24/23 Přijímá se od 1.9.2023
26/23 Přijímá se od 1.9.2023
27/23 Přijímá se od 1.9.2023
28/23 Přijímá se od 1.9.2023
30/23 Přijímá se od 1.9.2023
33/23 Přijímá se od 1.9.2023
35/23 Přijímá se od 1.9.2023
36/23 Přijímá se od 1.9.2023
37/23 Přijímá se od 1.9.2023
38/23 Přijímá se od 1.9.2023
39/23 Přijímá se od 1.9.2023
40/23 Přijímá se od 1.9.2023
41/23 Přijímá se od 1.9.2023
42/23 Přijímá se od 1.9.2023
43/23 Přijímá se od 1.9.2023
44/23 Přijímá se od 1.9.2023

Další děti bohužel nemohly být s kapacitních důvodů přijaty 🙁

*******************************************

Kritéria pro přijímání dětí k  předškolnímu vzdělávání:

 • Kriteria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Rafík, podle kterých bude postupováno při rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok v případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu počtu dětí ve třídách mateřské školy.
 • Organizace předškolního vzdělávání je stanovena v ust.  34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Vzdělávání je založeno na zásadách rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělávání. K předškolnímu vzdělávání a ke školským službám jsou přijímány v souladu s ust. § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona děti cizinců z ostatních zemí, pokud mají právo pobytu na území České republiky na dobu delší než 90 dnů, popřípadě pokud jsou osobami oprávněnými pobývat na území České republiky za účelem výzkumu, azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo osobami požívajícími dočasné ochrany, pokud prokáží oprávněnost svého pobytu dokladem.
 • Děti jsou přijímány postupnědleníže uvedených kritérií.  Z níže uvedených kritérií plyne, že jsou přednostně přijímány děti v souladu se zákonem č. 561/2000 Sb..
 • Děti mohou být přijaty k předškolnímu vzděláváníi v průběhu školního roku pokud to kapacita MŠ umožňuje.

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů) – povinné očkování, s výjimkou dětí, pro které je od 1. 9. 2017 předškolní vzdělávání povinné.

Děti budou přijímány v tomto pořadí:            

 1. Děti s povinným předškolním vzděláváním podle § 34a školského zákona a děti s odloženou školní docházkou, s místem trvalého pobytu (v případě cizince místem pobytu) ve městě Bohumín a ve spádových obcích, tedy děti 5(6) leté nejpozději dne 31. 8. v kalendářním roce, ve kterém zápis probíhá.

-nárok na přednostní přijetí od 1. 9. 2017 § 34 odst. 3 školského zákona

 1. Děti 4leté, s místem trvalého pobytu (v případě cizince místem pobytu) ve městě Bohumín a ve spádových obcích, tedy děti 4leté nejpozději dne 31. 8. v kalendářním roce, ve kterém zápis probíhá.

-nárok na přednostní přijetí od 1. 9. 2017 § 34 odst. 3 školského zákona

V případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu MŠ, budou přednostně přijaty:

 • Děti, jejichž rodiče projeví zájem o základní vzdělávání na ZŠ Dr. E. Beneše.
 • Děti, které mají již v MŠ sourozence.
 • Děti, které se zúčastnily zápisu v loňském roce a nebyly pro kapacitu přijaty.
 1. 3. Děti 3leté, s místem trvalého pobytu (v případě cizince místem pobytu) ve městě Bohumín a ve spádových obcích, tedy děti 3leté nejpozději dne 31. 8. v kalendářním roce, ve kterém zápis probíhá.

-nárok na přednostní přijetí od 1. 9. 2018 § 34 odst. 3 školského zákona

V případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu MŠ, budou přednostně přijaty:

 • Děti, jejichž rodiče projeví zájem o základní vzdělávání na ZŠ Dr. E. Beneše.
 • Děti, které mají již v MŠ sourozence.
 • Děti, které se zúčastnily zápisu v loňském roce a nebyly pro kapacitu přijaty.
 1. Děti 2leté, s místem trvalého pobytu (v případě cizince místem pobytu) ve městě Bohumín a ve spádových obcích, které dovrší tří let do 31. 12. v kalendářním roce, ve kterém zápis probíhá.
 2. Děti 2leté, s místem trvalého pobytu (v případě cizince místem pobytu) ve městě Bohumín a ve spádových obcích, které dovrší tří let po 31. 12. v kalendářním roce, ve kterém zápis probíhá.

Děti jsou přijímány na zkušební dobu 3 měsíců, která slouží k ověření schopnosti přizpůsobit se podmínkám mateřské školy podle § 34odst. 3 zákona 561/2004 Sb.

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka a vedoucí učitelka mateřské školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií, ostatní žádosti budou posuzovány individuálně podle závažnosti.

 

 

 

 

 

 

Motto: "Chci i s tebou být sám sebou."