Aktuálně …

POZOR – důležité !!!!!!

 

V souvislosti se zvýšením cen potravin, osobních i režijních nákladů, mění dodavatel od 01.02.2019 cenu stravného:

 

Kategorie pro MŠ:                                                     Cena stravného:

 

I.kategorie-celodenní strava pro děti do 6 let                 35,-Kč

 

II.kategorie-celodenní strava pro děti od 7 let                38,-Kč

 

Proto je důležité u platičů inkasem zkontrolovat si nastavené limity na účtu a to u dětí do 6 let…1200,-Kč na jedno dítě, u 7 letých…1000,-Kč na jedno dítě. Je to nutné z hlediska navýšení cen obědů, aby vám mohli v bance provádět srážky. Pokud máte limity nastaveny menší, nebude vám procházet inkaso. Ke stravnému se vám přičítá i školné.

 

 

Informace dle zákona na ochranu osobních údajů

o kamerovém systému instalovaném v MŠ

 

Prostory naší školky jsou nově monitorovány kamerovým systémem s nahráváním, proto podle § 11 odst. 1 zákona na ochranu osobních údajů Vás tímto informujeme, že kamerovým záznamem dochází ke zpracování Vašich osobních údajů.

V MŠ jsou konkrétně monitorovány tyto prostory:

Prostor vstupních dveří – před hlavním vchodem (1 kamera) chodba v přízemí, kde se děti přezouvají (1 kamera), šatny u všech tříd (3 kamery). Důvodem monitoringu (účelem zpracování osobních údajů) je ochrana majetku, prevence vandalismu a dále zajištění ještě větší bezpečnosti a ochrany dětí. 

 S odkazem na § 5 odst. 1 písm. e), sdělujeme, že kamerové záznamy jsou uchovávány po dobu 48 hodin, po této době dochází k jejich automatické likvidaci.  

 Podle § 11 odst. 1 zákona na ochranu osobních údajů Vás tímto informujeme, že Vaše osobní údaje nejsou a nebudou zpřístupněny třetím osobám s výjimkou, kdy je toto zpřístupnění vyžadováno zákonem nebo se jedná o zpřístupnění pro orgány, které na takové zpřístupnění mají nárok tj. např. Policie ČR. Údaje jsou zpracovávány pouze pověřeným zaměstnancem a k výše uvedeným účelům.

 Tímto Vás informujeme o Vašem právu na přístup k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, jakož i o dalších právech stanovených v § 21 zákona, tj., že každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, a dále může požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Správce osobních údajů s odkazem na § 13 zákona přijal a dokumentuje taková technická a organizační opatření, týkající se provozu kamerového systému, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k uchovávaným osobním údajům.

 

Motto: "Chci i s tebou být sám sebou."