Zápis do MŠ 2021 – 2022

Zápis proběhne v případě osobního podání přihlášky na MŠ

dne 6. 5. 2021 od 8 do 15 hodin

Příjem žádostí o přijetí dalšími možnými způsoby (viz. níže) je možný

od 3. 5. 2021 do 7. 5. 2021.

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 metodické doporučení k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022.

Podání žádosti

K přijetí dítěte do mateřské školy je potřeba:

  1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
  2. Evidenční list (potvrzený pediatrem)
  3. Kopie rodného listu dítěte

Žádost o přijetí dítěte a evidenční list dítěte si zákonný zástupce může stáhnout zde:

Evidenční list dítěte v MŠ Žádost o přijetí 2021-22

Žádost o přijetí 2021-22

nebo osobně vyzvednout v mateřské škole dne

21. 4. 2021 od 8 do 15 hodin.

Tiskopisy budou také k dispozici v den zápisu do MŠ.

Zákonný zástupce vyplní všechny údaje v žádosti i v evidenčním listu, který bude rovněž potvrzen pediatrem. Zákonný zástupce je povinen pravdivě a ihned v přijímacím řízení informovat o zdravotním stavu a zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání (např. dítě bere léky, je v péči specialisty, má dietu, alergii,…)

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace.

Uvedené dokumenty doručí zákonný zástupce jedním z následujících způsobů :

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

  1. do datové schránky školy , číslo datové schránky: qg9mbn2
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email !!!) ms-rafinerskylesik@mubo.cz
  3. poštou v zalepené obálce , zákonný zástupce nadepíše: ZÁPIS – NEOTEVÍRAT a odešle na adresu : MŠ RAFÍK , Svat. Čecha 1140, 735 81 Bohumín
  4. v zalepené obálce do schránky u vstupní branky do MŠ s nadpisem: ZÁPIS – NEOTEVÍRAT
  5. pokud zákonný zástupce nemá jinou možnost, může se osobně dostavit 6. 5. 2021 od 8.00 do 15.00 hodin do MŠ k osobnímu předání, je však nezbytně nutné za všech okolností dodržet v dané době platná mimořádná protiepidemická opatření. V případě osobního podání žádosti bude tedy zápis zorganizován tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci osob v prostorách školy.

ZÁPIS PROBĚHNE BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE.


Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat (např. rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské péče).

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Ve školním roce 2021-2022 tedy platí pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.

Rozhodnutí o přijetí – nepřijetí dítěte

Při rozhodování o přijetí dítěte do mateřské školy bude ředitel školy postupovat na základě zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), platném znění, vyhlášky MŠMT č.43/2006 o předškolním vzdělávání, v platném znění, zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a podle „Kritérií pro přijetí dítěte do MŠ“.

Po přijetí bude každé žádosti přiděleno registrační číslo, které bude sděleno zákonnému zástupci  osobně nebo na uvedený e-mail nebo formou SMS dle informací na žádosti.

Mateřská škola vydá rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů (nejpozději do 28. 5. 2021). Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem – bude zveřejněno na webových stránkách MŠ. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude sděleno písemně na adresu zákonného zástupce uvedenou v žádosti o přijetí.

Motto: "Chci i s tebou být sám sebou."