Aktuálně …

Výsledky zápisu pro školní rok 2019-2020:

 

registrační číslo

výsledek řízení

 

registrační číslo

 

výsledek řízení

01/19

Přijat

 

 

21/19

Přijat

 

02/19

Přijat

 

 

23/19

Přijat

 

03/19

Přijat

 

 

24/19

Přijat

 

04/19

Přijat

 

 

25/19

Přijat

 

05/19

Přijat

 

 

27/19

Přijat

06/19

Přijat

 

 

28/19

Přijat

 

07/19

Přijat

 

 

29/19

Přijat

 

08/19

Přijat

 

 

30/19

Přijat

 

09/19

Přijat

 

 

31/19

Přijat

 

10/19

Přijat

 

 

32/19

Přijat

 

11/19

Přijat

 

 

33/19

Přijat

 

12/19

Přijat

 

 

34/19

Přijat

 

13/19

Přijat

 

 

35/19

Přijat

 

14/19

Přijat

 

 

 

 

15/19

Přijat

 

 

 

 

16/19

Přijat

 

 

 

 

17/19

Přijat

 

 

 

 

 

18/19

Přijat

 

 

 

 

 

19/19

Přijat

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte si  vyzvedněte ve dnech:

 6. 6. 2019  od 8 do 15 hodin v MŠ Rafík

 7. 6 2019  od  8 do 15 hodin v MŠ Rafík

****************************************************************************************************************************************

 

Kritéria pro přijímání dětí k  předškolnímu vzdělávání:

 • Kriteria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Rafík, podle kterých bude postupováno při rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok v případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu počtu dětí ve třídách mateřské školy.
 • Organizace předškolního vzdělávání je stanovena v ust. § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Vzdělávání je založeno na zásadách rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělávání. K předškolnímu vzdělávání a ke školským službám jsou přijímány v souladu s ust. § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona děti cizinců z ostatních zemí, pokud mají právo pobytu na území České republiky na dobu delší než 90 dnů, popřípadě pokud jsou osobami oprávněnými pobývat na území České republiky za účelem výzkumu, azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo osobami požívajícími dočasné ochrany, pokud prokáží oprávněnost svého pobytu dokladem. 
 • Děti jsou přijímány postupně dle těchto kritérií:

 

 • Děti s povinným školním vzděláváním podle § 34a školského zákona a děti s odloženou školní docházkou, s místem trvalého pobytu (v případě cizince místem pobytu), tedy děti 5(6) leté nejpozději dne 31. 8. v kalendářním roce, ve kterém zápis probíhá.
 • Děti splňující očkování dle § 50 zákona č.258/2000Sb., O ochraně zdraví
 • Děti, jejichž rodiče projeví zájem o základní vzdělávání na ZŠ Dr. E. Beneše.
 • Děti, které mají již v MŠ sourozence.
 • Děti, které se zúčastnily zápisu v loňském roce a nebyly pro kapacitu přijaty.
 • Děti 3leté, s místem trvalého pobytu (v případě cizince místem pobytu), tedy děti 3leté nejpozději dne 31. 8. v kalendářním roce, ve kterém zápis probíhá.
 • Děti 2leté, s místem trvalého pobytu (v případě cizince místem pobytu), tedy děti 2leté nejpozději dne 31. 8. v kalendářním roce, ve kterém zápis probíhá.

           

Děti jsou přijímány na zkušební dobu 3 měsíců, která slouží k ověření schopnosti přizpůsobit se podmínkám mateřské školy podle § 34odst. 3 zákona 561/2004 Sb.

 Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka a vedoucí učitelka mateřské školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií, ostatní žádosti budou posuzovány individuálně podle závažnosti.

 

 

 

***********

Informace dle zákona na ochranu osobních údajů

o kamerovém systému instalovaném v MŠ

 

Prostory naší školky jsou nově monitorovány kamerovým systémem s nahráváním, proto podle § 11 odst. 1 zákona na ochranu osobních údajů Vás tímto informujeme, že kamerovým záznamem dochází ke zpracování Vašich osobních údajů.

V MŠ jsou konkrétně monitorovány tyto prostory:

Prostor vstupních dveří – před hlavním vchodem (1 kamera) chodba v přízemí, kde se děti přezouvají (1 kamera), šatny u všech tříd (3 kamery). Důvodem monitoringu (účelem zpracování osobních údajů) je ochrana majetku, prevence vandalismu a dále zajištění ještě větší bezpečnosti a ochrany dětí. 

 S odkazem na § 5 odst. 1 písm. e), sdělujeme, že kamerové záznamy jsou uchovávány po dobu 48 hodin, po této době dochází k jejich automatické likvidaci.  

 Podle § 11 odst. 1 zákona na ochranu osobních údajů Vás tímto informujeme, že Vaše osobní údaje nejsou a nebudou zpřístupněny třetím osobám s výjimkou, kdy je toto zpřístupnění vyžadováno zákonem nebo se jedná o zpřístupnění pro orgány, které na takové zpřístupnění mají nárok tj. např. Policie ČR. Údaje jsou zpracovávány pouze pověřeným zaměstnancem a k výše uvedeným účelům.

 Tímto Vás informujeme o Vašem právu na přístup k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, jakož i o dalších právech stanovených v § 21 zákona, tj., že každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, a dále může požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Správce osobních údajů s odkazem na § 13 zákona přijal a dokumentuje taková technická a organizační opatření, týkající se provozu kamerového systému, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k uchovávaným osobním údajům.

 

Motto: "Chci i s tebou být sám sebou."