Informace pro rodiče

Povinné předškolní vzdělávání poslední rok před ZŠ

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak – § 34 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění (dále jen školský zákon).

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34a odst. 2 školského zákona) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Zákonný zástupce je povinnen zajistit povinné předškolní vzdělávání formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na

4 hodiny denně, a to od 8.00 do 12.00 hod.

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin, zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno.

Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku.

Omlouvání nepřítomnosti dítěte v povinném předškolním vzdělávání

Nepřítomného dítěte omlouvá zákonný zástupce dítěte. Zákonný zástupce je povinen omluvit dítě:

*      absence od jednoho do tří pracovních dnů telefonicky

*      absence od čtyř do dvaceti pracovních dnů –  písemně do omluvného listu dítěte

Vedoucí učitelka mateřské školy je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte a zákonný zástupce je povinen  doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

 

Důležité odkazy pro rodiče :

Desatero_pro_rodice

Informace o povinném předškolním vzdělávání – rodiče

 

Motto: "Chci i s tebou být sám sebou."