Aktuálně …

Mateřská škola RAFÍK

zahájí provoz   

od 25. 5. 2020

Provoz MŠ RAFÍK

pondělí – pátek  od 6 do 16 hodin

Před nástupem do MŠ je nutné seznámit se s podmínkami provozu MŠ a zavedeným bezpečnostním opatřením:

 

PROVOZ MŠ  RAFÍK V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Vztahuje se na základní provozní podmínky mateřské školy po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení.

Stanoví pouze ty základní provozní podmínky, které se liší od Školního řádu MŠ Rafík č. j. 145/19 a od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů.

Mateřská škola a její provoz se řídí po znovuotevření nadále standardními pravidly podle právních předpisů, zejména podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“)
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

 • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; v případě většího počtu osob před mateřskou školou dodržovat rozestupy a počkat na uvolnění vstupu do školy.
 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).
 • Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Do šaten MŠ vstupují rodiče s dítětem jednotlivě, počkají na vyzvání učitele.

V prostorách mateřské školy

 • Mateřská škola bude dopolední i odpolední vzdělávací aktivity organizovat tak, aby děti trávily větší než obvyklou část dne venku v areálu MŠ.
 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, vždy pouze jeden člen rodiny a to po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 • Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady.
 • Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.
 • Při stravování a dodržování pitného režimu si děti samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory. Příbory budou připraveny v ubrousku pro každé dítě zvlášť.
 • Děti si nepřináší z domova do MŠ žádné předměty – hračky, plyšáky, pyžama, polštáře, krabičky na jídlo !!!!!

Ve třídě

 • Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.
 • V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti pak umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
 5. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
 6. při protinádorové léčbě,
 7. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 8. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 9. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 10. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 11. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předloží zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské škole umožněn.

*********************************************************

VÝBĚR ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO

za období od 25. – 29. 5. 2020 rodiče školné neplatí –

platí pouze obědy a POUZE HOTOVĚ na sekretariátě ZŠ Beneše

dne 20. 5. 2020  od 8 do 16 hodin

za obobí od 1. 6. – 30. 6. 2020

bude platba školného a stravného provedena formou inkasa – v případě hotovostních plateb se bude vybírat školné a stravné na červen

dne 28. 5. 2020  od 8 do 16 hodin

ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ DEN PŘEDEM DO 11.30 HODIN !!!

 

 

 

 

 

 

Motto: "Chci i s tebou být sám sebou."