Školní řád

Výňatek ze Školního řádu

pro školní rok 2020 – 2021

CELÉ ZNĚNÍ ZDE

školní řád 2020-2021

Obsah:

 1. CÍLE PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ
 2. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ
 3. SYSTÉM ÚRAZOVÉ PREVENCE
 4. PODMÍNKY PROVOZU A ORGANIZACE ŠKOLY
 5. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

 

Práva a povinnosti zákonných zástupců dětí (dále rodičů)

Práva rodičů:

 • Rodič má právo podílet se na dění v MŠ – spoluvytvářet, účastnit se a naplňovat výchovně vzdělávací programy a akce pro děti, vstupovat do her a činností svých  dětí v průběhu celého dne.
 • Rodič má právo být informován o dění ve škole a seznámen se  základními písemnými materiály, jimiž se řídí výchovně vzdělávací práce školy, organizace i provoz MŠ a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, spolurozhodovat při řešení problémů. Kriticky se vyjadřovat k veškeré práci MŠ a to i anonymně (dotazníky).
 • Rodič má právo být neprodleně informován MŠ v případě onemocnění či poranění dítěte.
 • Rodič má právo být pravidelně informován o výchovně vzdělávacích činnostech ve třídě (zaměření výchovně vzdělávacích projektů a jejich částí).
 • Rodič má právo být pravidelně informován o vzdělávání svého dítěte, konzultovat s učitelkou individuální plán rozvoje dítěte a spolurozhodovat při stanovení individuálních vzdělávacích cílů pro svoje dítě, postupu dosahování těchto cílů a jejich naplnění. K tomu je třeba si dohodnout konzultační dobu s příslušnou učitelkou tak, aby nebyla narušována práce učitelky s ostatními dětmi.
 • Rodič má právo, aby mu škola v případě potřeby poskytla poradenskou pomoc v otázkách výchovy a vzdělávání jeho dítěte (konzultacemi, zkušenostmi, kontaktováním odborníků).
 • Rodič má právo na ochranu osobních údajů a důvěrných informací, které škole poskytne.
 • Rodič má právo po doložení potřebných dokladů v souladu se směrnicí MŠ „O úplatě za předškolní vzdělávání“, požádat o osvobození od úplaty za vzdělávání svého dítěte, či snížení jeho základní částky.
 • Vybrat pro své dítě mateřskou školu dle svého uvážení a rozhodnutí.Projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ učitelce nebo vedoucí učitelce MŠ.

            Povinnosti rodičů :

 • Vymezuje Zákon č. 91/1998 Sb. o rodině.
 • Respektovat tento Řád a další dokumenty týkající se výchovně vzdělávací práce MŠ.
 • Upozornit učitelku na všechny aspekty týkající se momentálního psychického a fyzického stavu dítěte (např. rozvod manželství, nevolnost atd.).
 • Informovat a spolupracovat s učitelkou tak, aby byla zajištěna péče o dítě opravdu v součinnosti s rodinou, seznamovat se s nástěnkami.
 • Podepsat všechny věci. U nepodepsaných věcí, či za věci, které nejsou uloženy na místě k tomu určeném, MŠ nemůže nést zodpovědnost.
 • Poskytnout škole nutné údaje pro školní matriku a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a při změnách je aktualizovat (telefony, adresu apod.).
 • Rodič má povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti dítěte, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání či zdraví a bezpečnost dítěte, nebo kolektivu dětí.
 • Dodržovat školní řád, předpisy a provozní dobu MŠ.
 • O odklad školní docházky musí zákonný zástupce dítěte požádat ředitele ZŠ do 31. května roku, kdy by dítě mělo nastoupit povinnou školní docházku. K žádosti je nutné doložit doporučení dětského lékaře a pedagogicko-psychologické poradny.
 • Mít na zřeteli, že nemocné dítě nepatří do předškolního zařízení, být ohleduplní k ostatním zákonným zástupcům a dětem, které jsou zdravé. Lékařské potvrzení zákonní zástupci předkládají při nástupu dítěte do MŠ a dále pak po onemocnění infekční chorobou. Pokud bude dítě opakovaně posíláno do MŠ nemocné, bude rovněž vyžadováno sdělení lékaře, že dítě je zdravé a může nastoupit do kolektivu.

Práva a povinnosti dítěte

Práva dětí vychází z Úmluvy o právech dítěte, Úmluva o právech dítěte byla přijata Valným shromážděním OSN dne 20. listopadu 1989.

Dítě má právo:

 • Dítě má právo na vzdělávání podle školského zákona (§ 21 odst. 1 písm. a).
 • Dítě má právo, aby bylo vedeno k naplnění vytyčených klíčových kompetencí dle RVP PV, bylo vedeno odbornou pedagogickou působností při zachování společenských pravidel. Má právo na vzdělávání i v době kdy bude škola, či třída z různých důvodů uzavřena, a to způsoby, které mu umožní jeho vybavení v domácnosti – počítač, připojení na internet, písemný, či jiný způsob plnění.
 • Dítě má právo zúčastnit se všech aktivit MŠ v čase docházky, ke které bylo přijato, pokud to dovolí jeho zdravotní stav a zákonný zástupce.
 • Dítě má právo na harmonický rozvoj v souladu se svým věkem a individuálními potřebami, schopnostmi a možnostmi.
 • Dítě má právo na úctu, rovnocenné postavení v kolektivu dětí a respektování jeho individuality, spravedlivé jednání.
 • Dítě má právo na respekt vůči jeho tělu, citům, majetku i dílu.
 • Dítě má právo podílet se na vytváření společných pravidel soužití v kolektivu a jejich respektování.
 • Dítě má právo vyjadřovat své myšlenky, názor, naslouchat názorům jiných a hledat společná řešení.
 • Dítě má právo spolupodílet se na plánování programu třídy a rozhodování v kolektivních záležitostech.

Dítě má povinnost:

 • Dítě má povinnost respektovat a dodržovat společně dohodnutá pravidla, dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti.
 • Dítě má povinnost chovat se k ostatním dětem tak, aby jim neublížilo (v opačném případě se omluvit).
 • Dítě má povinnost oznámit vždy učitelce, pokud chce opustit třídu

Motto: "Chci i s tebou být sám sebou."