KROK ZA KROKEM (Šablony II)

KROK ZA KROKEM

V rámci programu Šablony II – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání  – Využití ICT ve vzdělávání v MŠ bylo na  naši školku zakoupeno 20 ks iPadů. Byly rozděleny do dvou tříd po 10 ks a byly na ně postupně nainstalovány různé aplikace a výukové programy pro děti.

Práce s iPady je obohacením vzdělávací nabídky činností, které jsou pro děti velmi přitažlivé a umožňují děti nasměrovat jiným směrem, než k pasivnímu používání iPadu a tabletu.

Po úvodním seznámení s iPadem děti vyrazily i do terénu, aby si prakticky vyzkoušely práci s fotoaparátem a následně si  vyzkoušely práci s úpravou fotografie. Průběžně byla obohacena vzdělávací práce s dětmi o možností iPadu, vyhledávání informací a obrazových materiálů a video souborů k aktuálnímu tématu.

Při práci s iPadem byla respektována individualita dětí, zaměřily jsme se na děti ohrožené školním neúspěchem, naše práce směřovala k  vytváření základů klíčových kompetencí.

Děti se postupně učily správné a bezpečné držení a manipulaci s iPadem, ovládání jednotlivých tlačítek, focení a úpravy fotografií, pracovaly s jednotlivými nainstalovanými aplikacemi a výukovými programy se zaměřením na rozvoj logického myšlení, předčtenářskou a předmatematickou gramotnost, rozvoj zrakového i sluchového vnímání, rozvoj fantasie a jemné motoriky, rozvoj paměti, soustředění a komunikace.

 

Motto: "Chci i s tebou být sám sebou."