Profilace MŠ

Název ŠVP:  „Rafík – můj nejlepší kamarád,

                  naučí mě všechno, co mám znát.“

 

Motto:    „Chci i s tebou být sám sebou.“

–  podpora přátelství, kamarádských vztahů, tolerance a loajality s důrazem na  individualitu každého dítěte, na jeho práva a potřeby dané  úrovní  vývoje, věkem, vnitřní  osobitostí i jeho sociální situací

Zaměřujeme se na oblast:

  • kulturně-sociálních a hygienických návyků, například přizpůsobit se školnímu režimu dne, zapojovat se do činnosti ve třídě, zachovávat pravidla chování (poděkovat, omluvit se, neskákat do hovoru), porozumět běžným pokynům, podřídit se jim, samostatně se oblékat, obouvat, stolovat, používat příbor, udržovat pořádek ve svých věcech, udržovat čistotu oděvu, umývat si ruce po použití WC a před jídlem, používat kapesník, uklízet hračky a pomůcky.
  • jazykovou a komunikativní, děti si prostřednictvím společných i individuálních činností rozšiřují slovní zásobu, správnou výslovnost, rozvíjejí plynulé vyjadřování, učí se mluvit zřetelně, srozumitelně, v jednoduchých větách, zvládat běžné dorozumívací situace – ptát se, odpovídat, vyřídit jednoduchý vzkaz, procvičují si soustředění pozornosti na poslech pohádky, pochopení textu, učí se memorovat krátké pohádky, recitovat básničky. Součástí práce je také příprava na analyticko-syntetické činnosti pomocí rytmizace říkadel, vytleskávání, sluchové rozlišování délky samohlásek, které děti budou potřebovat k nácviku čtení a psaní v první třídě.
  • matematických, časových a prostorových představ, děti si vytvářejí první představy o čísle, třídí předměty podle určených vlastností do skupin, poznávají geometrické tvary: čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník – na základě práce se stavebnicemi, vyhledávají tvary v okolí, skládají obrazce z geometrických tvarů, orientují se v prostoru (před, za, nad, pod, vedle, blízko, daleko, nahoře, dole, vpravo, vlevo) a podobně.

 

Prostřednictvím společných činností a zážitkových aktivit se dále děti seznamují se základními poznatky o životě ve společnosti a přírodě ve svém nejbližším okolí.

Mimo těchto oblastí jsou do programu zařazeny hudební a pohybové činnosti. Základní dovednosti práce s tužkou získají děti při výtvarných činnostech, důraz je kladen především na rozvoj smyslového vnímání, pozornosti, představivosti a grafomotoriky.

 

Rozvoj školní zralosti a připravenosti je v úzké spolupráci s naší ZŠ, především pro nenásilný přechod  dětí do 1. tříd – společné sportovní a kulturní akce, projekt „Škola nanečisto“, projekt „Než půjdu do školy“ .

Naše mateřská škola je dlouhodobě zaměřena na environmentální výchovu – dlouhodobé pozorování přírody, analyzování vlivu ročních období, sběr kaštanů, sběr papíru, třídění odpadu ve třídách, péče o ptáčky v zimě, starost o naši zahrádku s bylinkami, školní výlety za poznáváním přírody a zvířátek apod.,  besedy (nezisková org. Rozchodník, ornitolog p. Závalský), zapojení do dotačního programu Moravskoslezského kraje „Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2017/2018 – Podpora aktivit na školních zahradách (péče o školní zahradu), zapojení do projektu Mrkvička

Další pravidelné aktivity:  

  • sportovní aktivity: plavání, bruslení, saunování, Usměvavé lyžování, jarní ozdravné pobyty na horách, turistické vycházky
  • rozvoj jemné motoriky a zároveň tvořivosti a fantazie, nové metody a postupy při pracovních činnostech a především práce s netradičními materiály v našem klubu „Šikulky“ a  keramických dílnách
  • hudebně-dramatický kroužek – aktivity vedoucí k rozvoji kultury mluveného projevu, pohybových dovedností a zároveň hudebního a výtvarného potenciálu dětí „Zpívání s Rafíkem
  • pro předškoláky "Šachová školka" 

 

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Motto: "Chci i s tebou být sám sebou."