Provozní řád

Provozní řád MŠ Rafík 

pro školní rok 2018-2019

 

  1. Údaje o zařízení

MŠ Rafík je součástí příspěvkové organizace ZŠ a MŠ tř. Dr. E. Beneše 456 Bohumín, okres Karviná

Zřizovatel:                       Město  Bohumín

Ředitelka  školy:              Mgr. Barbora Bolcarovičová

Vedoucí učitelka MŠ:       Bc. Renáta Šostá

 

Telefon  ZŠ:                     59 6013104

Telefon MŠ:                     731 130 736, 730 521 402

E-mail adresa ZŠ:             skola@zsbenese.eu

E-mail adresa MŠ:            msrafinersky-lesik@mubo.cz

MŠ s celodenním provozem.

Kapacita MŠ:                    75 dětí

 

Provozní doba MŠ:            od 6.00 hod – 16.00 hod

2) Organizace a režim dne v MŠ

Režim dne je částečně stanoven, učitelky ho pružně přizpůsobují aktuálním potřebám dětí. V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidového koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno. Spojování tříd je omezeno na dobu nezbytně nutnou.

Příchod dětí do MŠ: 

Příchod dětí do MŠ v době od 6.00 hod. do 8.15 hod., nebo po domluvě ve výjimečných případech (návštěva lékaře, logopedie apod.) i během dopoledne. Rodiče jsou povinni dovést dítě do třídy a osobně je předat učitelce. Nepřítomnost dítěte v MŠ jsou rodiče povinni oznámit MŠ neprodleně. Před známou nepřítomností omlouvají rodiče dítě den předem nejpozději do 12.00 hod.

Spontánní hry: 

Probíhají celý den, prolínají se s činnostmi řízenými učitelkami ve vyváženém poměru, se zřetelem na individuální potřeby dětí.

Didakticky cílené činnosti: 

Probíhají v průběhu celého dne formou individuálních, skupinových či frontálních činností, vycházejí z potřeb a zájmů dětí.

Pohybové aktivity: 

Zdravotně zaměřená cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační) a pohybové hry, průběžně pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti, v případě příznivého počasí (v jarních a letních měsících) ranní cvičení na školní zahradě, 1x týdně didakticky cílené pohybové činnosti, denně dostatečné zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu venku, využívání tělocvičny ZŠ

Sledování televize a videa: 

Za nepříznivého počasí je dětem nabídnutá možnost se dívat na vybranou pohádku na CD nebo DVD.

Pobyt venku : 

Je organizován mezi 9:30 a 11:25 hodin dle věku dětí, počasí a stavu ovzduší. Při příznivém počasí i odpoledne. V letních měsících je provoz přizpůsoben tak, aby byly činnosti přenášeny ven od ranních činností. Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod -10°C, při silném větru, dešti a inverzích. Pro pobyt venku je co nejvíce využívána školní zahrada a dětská hřiště Rafinerského lesíku, v letních měsících se tam přesouvají i některé školní aktivity.

Děti mají k dispozici oplocený areál školní zahrady. Zahrada je osázena rostlinami a dřevinami zdravotně nezávadnými. Údržba školní zahrady je prováděna dle potřeby (sekání trávy, seřezávání keřů, hrabání a úklid listí atd.). Pískoviště jsou denně přikrývána sítěmi proti znečištění zvířaty, výměna písku se provádí po 2 letech. V letním období se provádí podle potřeby kropení písku v pískovišti.

Spánek, odpočinek, klidové činnosti: 

Probíhá od 12.00hod. – 13.00hod/ 13.45 hod. – podle věku. Respektujeme individuální potřeby dítěte, proto rozlišujeme spánek a odpočinek dětí. Spánek probíhá především v oddělení nejmenších dětí, které se převlékají do pyžama a spinkají na lehátkách s matrací cca hodinu a 45 minut. 

Starší děti mají odpolední klid upravený vzhledem k věku a mají možnost individuálně volit délku odpočinku. Nepřevlékají se, odpočívají na matracích s vlastním polštářkem a postupně se zúčastňují klidových aktivit (prohlížení časopisů, společenské hry, kreslení, individuální příprava na školu s předškolními dětmi apod.). Tyto aktivity jsou organizovány tak, aby nerušily děti s potřebou spánku nebo delšího odpočinku. 

Lůžkoviny jsou uloženy v jednotlivých boxech opatřených značkou dítěte, matrace a lůžkoviny jsou uloženy zvlášť – jsou  větratelné, přehledné a nezaměnitelné. Pyžamka jsou pověšena na ramínku, každé samostatně.

  1. Stravování: Svačinky a obědy jsou dováženy ze Základní školy a Mateřské školy Bohumín ČSA.

Výše stravného stanoví za jednotlivé kategorie dodavatel obědu (ZŠ ČSA). Platba stravného probíhá formou inkasa, ve výjimečných případech hotově v určené dny na sekretariátu školy.Týdenní jídelní lístek je vyvěšen v šatnách tříd a je k  dispozici také na webových stránkách školky.

Během dne mají děti v MŠ pitný režim – k  dispozici mají kdykoliv  čaje (ovocné či bylinné), vodu či minerálku, kterou si zajišťují pí. učitelky na jednotlivých třídách. Každé dítě má svůj vlastní hrneček.

Doba podávání jídel:

Ranní svačinka: 8:15 – 8:45 hodin

Oběd: 11:15 – 12 hodin

Odpolední svačinka: 14:15 – 14:30 hodin

Děti mají možnost si žádat o množství, při obědě používají dle svých schopností příbory. Děti si samy prostírají, po skončení stolování si po sobě odnesou použité nádobí na jídelní vozík – všichni zaměstnanci vedou děti k samostatnosti, děti se obsluhují samy, nejmladším pomáhá učitelka a provozní zaměstnanci. Časový odstup mezi jídly nepřesahuje 3 hodiny.

4) Otužování dětí

K otužování dětí přispívá: pravidelné větrání tříd, regulace teploty ve třídách při vytápění, kontrola vhodného oblečení dětí ve třídě i venku, otužování vodou v letních měsících sprchováním, dostatečný pobyt venku, plavecký výcvik, relaxační pobyty v sauně, realizace vycházek a baťůžkových výletů do přírody, zařazení tělovýchovných činností při pobytu venku a na školní zahradě, sezónní činnosti-bruslení, hry se sněhem, sáňkování a bobování, důsledné provádění ranního filtru na všech třídách – upozornit rodiče na nemocné dítě, spolupráce s dětským lékařem,

Ve třídách větrají uklízečky ráno před příchodem dětí a po odchodu dětí na pobyt venku. Za přítomnosti dětí se ve třídách větrá podle potřeby ventilacemi. V zimním období se větrá krátce a intenzívně.

5) Způsob nakládání s prádlem

Výměna prádla – lůžkoviny – 1x za 3 týdny – vždy v prvním dni měsíce – pere Nemocnice s poliklinikou v Bohumíně – připravené prádlo v koších okamžitě odváží, při přívozu čistého prádla se uloží prádlo do skříně k tomu určené.

  • ručníky – 1x týdně – vždy v pondělí – pere okamžitě školnice v pračce mateřské školy – prádlo se sbírá do koše a odnáší do pračky, sušení probíhá převážně na sušáku v místnosti k tomu určené, zde probíhá i žehlení.
  • pyžama – 1x týdně – vždy v pondělí – perou rodiče doma

 

6) Řád školní zahrady:

Děti mají k dispozici oplocený areál školní zahrady. Zahrada je osázena rostlinami a dřevinami zdravotně nezávadnými. Pískoviště jsou denně přikrývána sítěmi proti znečištění zvířaty, výměna písku se provádí po 2 letech. V letním období se provádí podle potřeby kropení písku v pískovišti.  

Za čistotu a údržbu školní zahrady zodpovídají všichni zaměstnanci MŠ. Uklízečka a školnice zametají listí a uklízí spadlé větve z chodníků před vstupem do MŠ, v zimních měsících zodpovídají za posyp chodníku a odklizení sněhu.

Na údržbě zahrady nám vypomáhají zaměstnanci veřejné prospěšných prací.

V letních měsících zajišťují sekání trávy průběžně dle potřeby, zpravidla 1x za 14 dnů. Keře jsou stříhány podle potřeby 2 – 3x ročně, ořezané větve se bez zbytečného odkladu odváží.
Učitelky denně při pobytu s dětmi na zahradě kontrolují, zda se na ploše nenacházejí nebezpečné předměty (injekční stříkačky, ostré předměty, uhynulá zvířata, další nečistoty apod.). S úklidem papírků, kamenů, suchého listí a klacíků mohou v rámci vzdělávacích činností pomáhat pod dohledem učitelky i děti, avšak vždy s ohledem na zajištění hygieny a bezpečnosti.
Kontroly zahradního náčiní jsou prováděny periodicky (zápis v knize BOZP).

6) Úklid

Denní úklid se provádí vytíráním podlah na vlhko (po příchodu dětí – šatny, po stolování – jídelny, při odpoledním spánku – umývárny), vysáváním koberců, mytím WC a umyvadel dezinfekcí, utíráním prachu.

1x týdně – výměna ručníků, vytírání společných prostor dezinfekcí, mytí hřebenů v dezinfekci

1x za 3 týdny – výměna ložního prádla

1x za měsíc – generální úklid (mytí hraček dezinfekcí, mytí dveří, obkladů, nábytku, leštění podlah, omývání květin a radiátorů)

4x ročně – mytí oken, krytů zářivek a osvětlení

7) Zákaz kouření

Dnem 1. ledna 2006 nabývá účinností zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů. V paragrafu 8 ods.1 písm.b) zákona se stanoví zákaz kouření ve vnějších i vnitřních prostorách všech typů škol a školských zařízení.

8)  Závěrečná ustanovení

Provozní   řád   MŠ   je  zpracován  v  souladu  se  zákonem  č. 561/2004  Sb.,  školský zákon v platném  znění,  v  souladu s  vyhláškou  MŠMT  14/2005  Sb.,  o  předškolním  vzdělávání, zákonem   č.  258/2000 Sb.,  v  platném   znění,   o  ochraně  veřejného   zdraví   a  v  souladu s  vyhláškou  č.  108/2001 Sb.,  kterou se  stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz zařízení pro výchovu dětí a mládeže.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motto: "Chci i s tebou být sám sebou."