Školné, stravné

ŠKOLNÉ

 • Podle zákona 561/2004 Sb. § 123 odstavec 2 a vyhlášky MŠMT č.14/2005 o předškolním vzdělávání v platném znění, je zákonný zástupce povinen hradit úplatu za vzdělávání. Ředitelka školy stanoví měsíční výši úplaty, způsob platby, podmínky osvobození od úplaty a jejího snížení nebo prominutí, a to vždy ve smyslu výše uvedených zákonů a předpisů. Zákonný zástupce dítěte se řídí ustanoveními tohoto rozhodnutí.
 • Úplatu ředitelka stanoví vždy na školní rok a je její povinností o tom písemně informovat zákonné zástupce dětí.

Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání se stanoví na 380,- Kč.

 • Platba je prováděna inkasním způsobem, vždy k 20 dni v měsíci a to zálohově na další měsíc a bude přičtena k částce stravného.
 • V případě, že nebude inkaso provedeno, bude rodič neprodleně telefonicky informován školou o výši dlužné částky a je povinen tuto částku uhradit osobně v určeném termínu na sekretariátě základní školy.
 • Platba musí být na účtu nejpozději poslední pracovní den v měsíci, jinak nebude dítě přijato k docházce do MŠ.
 • Při opakovaném neprovedení inkasa (2x) bude docházka dítěte do MŠ ukončena.
 • Děti, které v tomto školním roce dovrší  šesti let, mají ze zákona předškolní vzdělávání bezúplatné.
 • Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek nebo dávky pěstounské péče. Zákonní zástupci, kterých se toto týká, podají v MŠ včas vyplněnou žádost o osvobození na příslušném formuláři a prokáži tuto skutečnost každé čtvrtletí potvrzením o přiznání sociálního příplatku.
 • Na základě podané písemné žádosti zákonného zástupce na příslušném formuláři lze měsíční úplatu snížit, a to v tomto případě, pokud dítě nedocházelo do MŠ ani jeden den příslušného kalendářního měsíce ze závažných důvodů (nemoc, doporučení pediatra, lázeňský či ozdravný pobyt apod.) V těchto případech se úplata se snižuje na paušální částku 190,- Kč.
 • V případě omezení nebo přerušení provozu MŠ v měsíci červenci a srpnu se měsíční výše úplaty stanoví zvlášť. Hradí se hotově na sekretariátě ZŠ (p. Krotká). Termíny výběru budou vždy upřesněny vedoucí MŠ.

Školní stravování

 • Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte.
 • Strava je dovážená, zajišťuje ji školní jídelna při ZŠ ČSA. Děti dostávají jídlo denně čerstvé.
 • Podává se přesnídávka, oběd a svačina. Důraz klademe především na dostatek tekutin. Během dne mají děti v MŠ pitný režim zajištěn – k dispozici mají kdykoliv vodu nebo čaj.
 • Platba je prováděna inkasním způsobem k 20 dni v měsíci a to zálohově na další měsíc a bude přičtena k částce školného.
 • Vyúčtování přeplatků řádně odhlášené stravy bude provedeno ob jeden měsíc a přeplatky budou odečítány ze zálohové platby prováděné k 20 dni v měsíci.

ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY SI PROVÁDÍ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE SÁM V SYSTÉMU E-STRAVA.

V případě, že dítě náhle onemocní a nebylo možné stravu na daný den odhlásit, může si zákonný zástupce jídlo vyzvednout do jídlonosiče v čase od

11.00  do 11.15  hodin u bočního vchodu do kuchyně !!!

Výdej stravy pro nemocné děti je umožněn pouze v první den nemoci.

Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se finanční náhrada neposkytuje.

 

Motto: "Chci i s tebou být sám sebou."